Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier of bestellingen die je plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verzamelen data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kerseboom Advies is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verzameling van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Persoonsgegevens

Kerseboom Advies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten (overeenkomst) en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt (toestemming).

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • BTW nummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Doel en grondslagen verzameling persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geef je expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verzamelen van je persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien je echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verzamelen, kunnen wij je mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien je ons geen expliciete toestemming geeft voor het verzamelen van je persoonsgegevens of indien je deze toestemming hebt ingetrokken, zijn op de verzameling van je persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing. Verzamelen van je persoonsgegevens kan zonder je toestemming plaatsvinden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of wordt, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Kerseboom Advies. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten tot verzameling van je persoonsgegevens.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Kerseboom Advies analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
 • Kerseboom Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Bewaartermijn persoonsgegevens

Kerseboom Advies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kerseboom Advies deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Verwerker zal de persoonsgegevens niet opslaan op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte. Voor domeinregistraties kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens door te geven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Dit wordt dan beperkt tot wat vereist wordt door de betreffende registry. Deze gegevens worden opgeslagen in de databanken van de betreffende registry en zijn grotendeels openbaar toegankelijk door ze, via de whois-zoekopdrachten, op te vragen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kerseboom Advies gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Kerseboom Advies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Kerseboom Advies maakt gebruik van Google Analytics om gegevens te verzamelen die inzicht geven in het gebruik van de website. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst gesloten, zijn de instellingen zo dat er geen gegevens gedeeld worden, gegevens anoniem verwerkt worden en de verzamelde gegevens niet gebruikt worden voor advertentie doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kerseboom Advies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens naar ons sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Kerseboom Advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Kerseboom Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Verduidelijkingen en aanpassingen zijn direct na publicatie op onze website van kracht. Raadpleeg regelmatig dit document.

Contact gegevens

Kerseboom Advies,
Lijsterbeslaan 9,
6721 CW Bennekom

Contact persoon: Wim Kerseboom

Telefoon: 0318-504041
Email: gebruik contactformulier